ازمتولیان سیاسی تامتولیان فرهنگی
اولین تحول در نحوه دعوت متولیان امور سیاسی " فرماندار وشهردار" بجای متولیان امور فرهنگی از قبیل " آموزش وپرورش ، فرهنگ و ارشاد اسلامی ، انجمن ادبی وطتن ، یشکسوتان فرهنگی و مجموعه  نویسندگان"متجلی  می شود ! مقداری تعجبم را به تحریک می آورد

باخود می گویم: این شهر تنها شهر در دنیا است ! که بنام او هرروز، رونامه ای بنام" عجب شیر" درمی آید درسراسر ایران توزیع می شود ! چرا حتی یک اطلاع‌ رسانی هرچند کوچک نکرده است‌ مگر دریک کشور هردو در رابطه با اعتلای فرهنگ کار نمی کنند!!

وقتی با مدیرمسئول  وصاحب امتیاز آن روزنامه صحبت می کنم آنها می‌ گویند:" گرچه ما عجب شیر ی الاصل هستیم متولی روزنامه عجب شیریم، ولی بما اطلاع نداده اند" تعجبم دوچندان می شود ! با خود می گویم ناشی کاری تا این‌ حد !!!  اولا‌: دعوت "فرهنگی" به امضای فرماندار و شهردار " متولیان سیاسی"   ثانیا:  عدم اطلاع روزنامه که به مسمی آن شهر درمی آید.. آیا بهتر نیست از خواب دربیاییم. .